Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Deklaracja dostępności serwisu ecs.gda.pl

Europejskie Centrum Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiego Centrum Solidarności ecs.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-25

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://achecker.ca/checker/index.php.

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
  • niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła
  • brak mapy serwisu

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej helpdesk@ecs.gda.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Dostępność architektoniczna

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

ECS jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – zarówno ruchowo, jak i z dysfunkcją słuchu lub wzroku.

WEJŚCIE DO BUDYNKU
maj — wrzesień / wejście od pl. Solidarności i przez historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej
październik — kwiecień / historyczna Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej i przez wejście boczne od ul. Nowomiejskiej
UWAGA! Plac Solidarności i droga Bramy nr 2, przez które wiedzie wejście do ECS, są wybrukowane, co może stanowić utrudnienie dla osoby poruszającej się na wózku.

CO GDZIE JEST?
6 / taras widokowy
3 / sale warsztatowe
2 / wystawa stała, archiwum
1 / wystawa stała, biblioteka, mediateka, bar
0 / główne wejście do budynku, kasy, wystawy czasowe, Wydział Zabaw, audytorium, sklep muzealny, kawiarnia, restauracja,
–1 / parking podziemny

GOŚCIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU
bilet ulgowy na wystawę stałą / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
dysponujemy wózkami inwalidzkimi / osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który udostępniamy bezpłatnie, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
szlak zwiedzania / każdą kondygnację budynku można się dostać jedną z trzech wind panoramicznych

GOŚCIE Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU LUB WZROKU
bilet ulgowy na wystawę stałą / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
audioprzewodnik / 2 specjalne ścieżki zwiedzania | w języku migowym i audiodeskrypcja dla osób niedowidzących
asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
szlak zwiedzania / każdą kondygnację budynku można się dostać jedną z trzech wind panoramicznych
 

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Europejskie Centrum Solidarności dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron. 
Niezależnie od tego ECS wykonało testy dostępności strony dostępnymi powszechnie narzędziami.